Board Members 2017

As of March 2017
Adachi, Ikuma
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Akami, Rie
(Japan Monkey Center)
Chaya, Kouichi
(Higashiyama Zoo, Nagoya)
Fukumori, Akira
(Hirakawa Zoo)
Furuichi, Takeshi
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Go, Yasuhiro
(Center for Novel Science Initiatives )
Hashimoto, Chie
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Hayakawa, Takushi
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Hayashi, Misato
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Hisakawa, Chiemi
(Wanpaku Kochi Animal Land)
Hirata, Satoshi
(Wildlife Research Center, Kyoto University)
Ihobe, Hiroshi
(Sugiyama Jogakuen School of Human Sciences)
Kimura,
(Tokiwa zoo)
Kioka, Shinichi
(Ueno zoo)
Konishi
(Noichi Zoo, Kochi)
Matsumoto, Atsushi
(Kumamoto Zoo)
Miyabe, Takako
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Morimura, Naruki
(Wildlife Research Center, Kyoto University)
Nagao,
(Kyoto City Zoo)
Nakamura, Michio
(Wildlife Research Center, Kyoto University)
Ochiai-Ohira, Tomomi
(Network for Zoo Enrichment Inc.)
Okuri, Yasuyo
(Kamine Zoo)
Takeda, Masato
(Miyazaki City phoenix Zoo)
Tamaru
(Tokiwa Zoo)
Tanaka, Masayuki
(Kyoto City Zoo)
Taniguchi
(Tama Zoo)
Tomonaga, Masaki
(Primate Research Institute, Kyoto University)
Udono, Toshihumi
(Wildlife Research Center, Kyoto University)
Ueno, Asuka
(Kumamoto Zoo)
Yamada,
(Noichi Zoo, Kochi)
Yamakoshi, Gen
(Graduate School of Asian and African Area Studies, Kyoto University)
Yamamoto, Shinya
(Kobe University)
Zamma, Koichiro
(Graduate School of ASian and AFrican Area Studies, Kyoto University)

1998 (SAGA1) / 2000 (SAGA3) / 2004 (SAGA7) / 2005 (SAGA8) / 2006 (SAGA9) / 2007 (SAGA10) / 2011 (SAGA14) 2011 (SAGA15)